DOPPELGÄNGER

 

DOPPELGÄNGER

 SINOPSIS:

(català)

La paraula Doppelgänger prové de doppel, que significa “doble”, i gänger, que vol dir “caminant”, i podria traduir-se com ‘”el que camina al costat”. També s’utilitza per designar a qualsevol doble d’una persona. D’altra banda, la paraula també és usada per descriure el fenomen pel qual es pot veure la pròpia imatge per la cua de l’ull. En aquesta peça hem volgut tractar el tema de la duplicitat a partir de dos cossos i les seves ombres. Juguem a generar il·lusions plàstiques que amaguen i rebel·len relacions a partir de dues siluetes mòbils, volubles i canviants. Aquesta peça ha estat creada per a interactuar amb la instal·lació que l’equip Tcteamwork crea a cadascun dels espais on es presenta la mostra “Tom Carr.Ecos de Carles Buïgas”.Els jocs de llums i ombres que generen la creació de la instal·lació ofereixen diàlegs i suggereixen jocs i duplicitats que esdevenen el marc perfecte per la creació escènica basada en el concepte que es desenvolupa a “Doppelganger”. El diàleg entre la llum i les ombres obre la possibilitat que la creació visual estableixi nexes amb la creació escènica i d’aquesta manera el joc de duplicitats sorgit dels cossos de les ballarines s’amplifica i esdevé punt d’unió de diversos llenguatges i variades mirades.

(English)

The word Doppelgänger comes from Doppel, which means “double”, and Gang, which means “walking” and could be translated as “the one who walks aside.” It is also used to refer to any double of a person. Moreover, the word is also used to describe the phenomenon in which you can see you own image from the corner of your eye.
In this piece we wanted to address the theme of duplication using two bodies and their shadows. We create a display that generates visual illusions that hide and rebel relations created by two mobile fickle and changing silhouettes.
This piece has been created to interact with the installations by the team Tcteamwork and the other works presented in the exhibition “Tom Carr.Ecos Charles Buïgas.” The games of light and shadow that are generated in the installation suggest the idea of duplication and become the perfect setting for the creation based on the concept that is developed in “Doppelganger.”
The dialogue between light and shadow opens the possibility to create links between the visual art works and the performance and thus the game of overlapping bodies proposed by the actions of the dancers is amplified and becomes a meeting point of several languages ​​and varied looks.

+INFO:

TOM CARR